Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Փորձ VII Դարի Հայկական Քարտեզի Վերակազմության ժամանակակից Քարտեզագրական Հիմքի Վրա)

Author: 
Ս. Տ. Երեմյան
Keywords: 
Հայաստանի օգտակար հանածոներ, բնական հարստություններ, քարտեզներ
Pages: 
153
Published: 
Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան 1963
ID: 
05044100750